Komárom-Esztergom Vármegyei
Ügyvédi Kamara
2890 Tata, Agostyáni u. 13. | (34) 310-887 | kamara.ugyvedi@t-online.hu

Oktatásról szóló szabályzat


Komárom-Esztergom Vármegyei Ügyvédi Kamara Elnökségének

67/2014. számú Elnökségi határozata

 

SZABÁLYZAT

 

Az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, és a beszámoltatás rendjérõl

 

 

 

A Komárom-Esztergom Vármegyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) közgyûlése az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. tv. (a továbbiakban: Üt.) rendelkezései, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2012.(XI.05.) számú MÜK szabályzatának (a továbbiakban: MÜK szabályzat) felhatalmazása alapján a Kamara területén mûködõ ügyvédjelöltek képzésének és beszámoltatásának szabályait az alábbiak szerint határozza meg.

 

1.§

A joggyakorlati igazolás kiadása, mint az ügyvédjelölt jogi szakvizsgára bocsátásának feltétele

 

(1)A Kamara a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV.04.) IM rendeletben, valamint a MÜK szabályzat 3. §-a szerint adja ki a szakvizsgára bocsátáshoz szükséges joggyakorlat igazolását.

(2)A joggyakorlat, illetve az abba beszámítható mûködés teljesítését igazoló tanúsítvány abban az esetben adható ki, ha az ügyvédjelölt joggyakorlati ideje letelt, és joggyakorlati ideje alatt az ügyvédjelölti jogviszonyból eredõ kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette, így letette a jelen Elnökségi határozatban megjelölt valamennyi beszámolót.

 

2.§

Az oktatás rendje

 

(1) Az ügyvédjelölt képzésének alapja az egyéni tanulás.

(2) A jogi szakvizsgára való felkészülés és a gyakorlati ismeretek elmélyítése érdekében a Kamara szervezett képzést biztosít az ügyvédjelöltek részére, amelyen a részvétel – a záró beszámoló letételéig és a joggyakorlati idõ leteltéig - kötelezõ.

(3) A képzés fél éves oktatási ciklusokban történik az ügyvédjelöltek részére, az alábbi tárgykörökben:

a.) büntetõjog, büntetõeljárási jog, büntetés-végrehajtási jog és ezen jogi szakvizsga részhez kapcsolódó egyéb joganyagok,

b.) polgári jog, polgári eljárásjog és ezen jogi szakvizsga részhez kapcsolódó egyéb joganyagok,

c.) alkotmányjog, közigazgatási jog, munkajog, társadalombiztosítási jog, EU joga, és ezen jogi szakvizsga részhez kapcsolódó egyéb joganyagok.

d.) az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos szakmai szabályok (különösen Üt., MÜK Szabályzatok).

(4) A képzési napokról a Kamara elõzetesen, elektronikus úton értesíti az ügyvédjelölteket.

 

3.§

Az ügyvédjelölt foglalkoztatását biztosító ügyvéd kötelezettségei az oktatással összefüggésben

 

(1)Az ügyvédjelölt foglalkoztatását biztosító ügyvéd köteles biztosítani az ügyvédjelölt megjelenését az ügyvédjelölt oktatáson, ennek érdekében az oktatás idejére köteles a munkavégzés alól felmenteni.

Ennek érdekében a képzés, illetve a beszámoló idejére az ügyvédjelöltet a munkavégzés alól mentesíteni köteles.

(2)Amennyiben az ügyvédjelölt valamely oktatási napról való távolmaradásának oka az, hogy a foglalkoztatását biztosító ügyvéd – akár az ügyvédjelölt munkabeosztása, akár más tõle függõ okból – a megjelenésének feltételeit nem biztosítja, úgy ez a foglalkoztató ügyvéd terhére fegyelmi vétséget jelent.

(3) Az ügyvédjelöltet foglalkoztató ügyvéd feladata, hogy az ügyvédjelöltet a tapasztalatok elsajátításában segítse, az ügyvédjelölttel szemben támasztott követelményeket érvényesítse, figyelemmel kísérje az ügyvédjelölt elõrehaladását.

 

4.§

Oktatási nap mulasztása, a mulasztás igazolása

                                                               

(1)A kijelölt oktatási napokról az ügyvédjelölt igazolatlan távolmaradása az ügyvédjelölt terhére fegyelmi vétséget jelent.

(2)A kijelölt oktatási nap elmulasztása kizárólag az ügyvédjelölt személyi körülményeivel – különösen: egészségi állapotával – összefüggésben álló, méltányolható okból tekinthetõ igazoltnak.

(3)Az igazolási kérelmet az ügyvédjelölt az elmulasztott oktatási naptól számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Kamara részére írásban – kizárólag a Kamara email címére megküldött elektronikus levél formájában – eljuttatni a méltányolható körülmény valószínûsítése mellett.

(4)Az igazolási kérelmet a Kamara Oktatási Bizottságának elnöke bírálja el, amelyrõl írásban – elektronikus levél formájában - értesíti az ügyvédjelöltet.

Az igazolási kérelem elutasításával kapcsolatos határozattal szemben az ügyvédjelölt a közléstõl számított 8 napon belül a Kamara Oktatási Bizottságának Elnökéhez benyújtott, és a Kamara Elnökéhez címzett fellebbezéssel élhet, melyet a Kamara Elnöke jogosult elbírálni.

 

5.§

Mulasztás jogkövetkezménye

 

(1)Igazolatlan mulasztás esetén, avagy egy félévben legalább két alkalommal igazoltan történt hiányzás esetén, az érintett ügyvédjelölt köteles rendkívüli beszámolót tenni az Oktatási Bizottság egy tagja felé az elmulasztott oktatási nap, avagy napok tananyagából.

(2)A rendkívüli beszámoló idõpontjáról és helyszínérõl az Oktatási Bizottság egy tagja írásban – az ügyvédjelölt elektronikus címére megküldött elektronikus üzenet útján – értesíti az ügyvédjelöltet, a rendkívüli beszámoló idõpontját legalább 8 naptári nappal megelõzõen.

(3)A tárgyévre esedékes rendkívüli beszámolókat az Oktatási Bizottság összevonhatja, és egy napon több ügyvédjelölt rendkívüli beszámoltatása is foganatosítható.

(4)Az ügyvédjelölt köteles a rendkívüli beszámoltatással kapcsolatosan felmerülõ adminisztratív és egyéb költségek fedezésére egy havi oktatási hozzájárulásnak megfelelõ összeget elõzetesen megfizetni a Kamara részére. A rendkívüli beszámoló kizárólag ezen költségtérítés befizetésének igazolása esetén foganatosítható.

(5)A rendkívüli beszámoló „megfelelt”, avagy „nem megfelelt” eredménnyel zárulhat, amely eredményt a rendkívüli beszámolót foganatosító Oktatási Bizottsági tag állapítja meg.

(6)Amennyiben az ügyvédjelölt a rendkívüli beszámolóra nem jelenik meg, avagy azt „nem megfelelt” eredménnyel zárja, úgy az ügyvédjelölt a rendkívüli beszámoló eredményes letételéig záró beszámolóra (6.§) nem bocsátható.

 

 

6.§

A beszámoltatás rendje

 

(1) Az egyéni tanulás folyamatosságának és eredményességének ellenõrzése céljából az ügyvédjelölt a (2) bekezdésben meghatározott anyagrészekbõl legalább három fõbõl álló vizsgabizottság elõtt beszámol. A vizsgabizottság tagja az Oktatási Bizottság legalább 1 tagja, továbbá legalább két fõ a Kamarában bejegyzett más ügyvéd.

A vizsgára bocsátott ügyvédjelöltet foglalkoztató, avagy joggyakorlati ideje alatt korábban õt foglalkoztatott ügyvéd nem lehet a vizsgabizottság tagja.

(2) A beszámoló anyaga:

  1. a) az Alaptörvénynek, illetve az Alkotmánybíróságnak a bíróságokról szóló rendelkezései, határozatai; a személyes adatok védelmérõl, a közérdekû adatok nyilvánosságáról, a minõsített adatokról, valamint a sajtóról szóló jogszabályok; a büntetõ eljárási jog; a büntetõ anyagi jog; a büntetés-végrehajtási jog; a polgári peres és nemperes eljárások, a végrehajtás fõbb szabályai; a polgári jog; a gazdasági jog; a társasági jog; a közigazgatási jog; a munkajog szabályai az ügyvédi mûködés tükrében;
  2. b) az ügyvédi mûködéshez kapcsolódó sajátos hivatásbeli szabályok.

(3) A beszámolót a vizsgabizottság tagjai értékelik, a jogszabályok gyakorlatának ismerete és a szakszerû kifejezésmód alapján. A minõsítés lehet kitûnõ, jeles, jó, közepes, megfelelt és elégtelen. A beszámoló eredményét be kell vezetni az ügyvédjelölt személyi anyagába.

(4) A beszámoló idõpontjáról és helyszínérõl az Oktatási Bizottság tagja írásban – az ügyvédjelölt elektronikus címére megküldött elektronikus üzenet útján – értesíti az ügyvédjelöltet a beszámoló idõpontját legalább 15 naptári nappal megelõzõen.

(5) Amennyiben az ügyvédjelölt a kijelölt anyagot nem sajátította el kellõ alapossággal, így elégtelen minõsítést kapott, meg kell ismételnie a beszámolót.

A megismételt beszámoló idõpontja a sikertelen beszámoló napját követõ 30 napon belül nem tûzhetõ ki.

 

7.§

Ügyvédi beszámoló

 

(1) A jelen szabályzat hatályba lépése után a Kamarába bejegyzett ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, a bejegyzéstõl számított 6 hónapon belül – a MÜK etikai szabályzatának 14/6. pontjában írtaknak eleget téve - köteles az Oktatási Bizottság elõtt beszámolni. A beszámoló tárgya az ügyvédi törvény, a MÜK etikai szabályzata és más szabályzatai, irányelvei.

(2) A beszámolón való részvétel alól, az ügyvédjelölti oktatáson való részvétel figyelembevételével, a Kamara elnöksége felmentést adhat.

 

 

8.§

Záró rendelkezések

 

(1) A jelen határozatban rögzített rendelkezéseket a 2015. II. félévben kezdõdõ oktatási ciklustól kell alkalmazni.

(2) A jelen határozatban rögzített rendelkezések mindazon ügyvédjelöltre kiterjednek, akik a szakvizsgára bocsátáshoz szükséges joggyakorlati idejüket 2015. június 15. napját követõen töltik le.

(3) Amennyiben az ügyvédjelölt joggyakorlati idejét nem a Komárom-Esztergom Vármegyei Kamarában kezdi, úgy akár más Ügyvédi Kamara, akár más hivatásrend joggyakorlati oktatásának beszámításáról a Kamara Oktatási Bizottsága egyedi elbírálás alapján, az ügyvédjelölt meghallgatását követõen határoz. Ezen határozatban rögzíteni kell, hogy az ügyvédjelölt a jelen szabályzat 2. § (3) bekezdésében meghatározott témakörök közül mely témakörök vonatkozásában kaphat felmentést. A határozat meghozatala elõtti meghallgatáson az Oktatási Bizottság jelenlévõ tagjai az adott témakörben az ügyvédjelölt kikérdezésével meggyõzõdnek arról, hogy a témakör anyagában az ügyvédjelölt megfelelõen felkészült-e ahhoz, hogy felmentést kaphasson.

Az Oktatási Bizottság joggyakorlati oktatás beszámítására vonatkozó határozatával szemben a Kamara Oktatási Bizottságánál benyújtandó a Kamara Elnökéhez címzett fellebbezésnek van helye a közléstõl számított 8 naptári napon belül.