Komárom-Esztergom Vármegyei
Ügyvédi Kamara
2890 Tata, Agostyáni u. 13. | (34) 310-887 | kamara.ugyvedi@t-online.hu

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai hatósági ellenőrzésének szabályairól


A Komárom-Esztergom Vármegyei Ügyvédi Kamara Elnöksége az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 186.§. (1) bekezdése, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 5.§. da.) pontja és a Magyar Ügyvédi Kamara 1/2017.(07.10.) számú szabályzata XI/52. pontja alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A szabályzat célja

1.§. A szabályzat célja az ügyvédi tevékenységet végző ügyvédnek, egyszemélyes ügyvédi irodának, többtagú ügyvédi irodának, illetve az ügyvédasszisztensi tevékenységnek az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben (Ütv.), a pénzmosás a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (Pmt), a törvényben foglaltak végrehajtására a Magyar Ügyvédi Kamara 1/2017. (07.10.) számú szabályzatában, illetőleg az ügyvédi iroda által készített szabályzatban, valamint a kamarai hatósági ügyben hozott végrehajtható határozatban foglalt feltételei megtartásának kamarai hatósági ellenőrzése részletes szabályainak rögzítése.

Az ellenőrzést ellátó szerv

2.§. Az ellenőrzést ellátó szerv tagjai tekintetében a Komárom-Esztergom Vármegyei Ügyvédi Kamara.

3.§. A kamarai hatósági ellenőrzés nem terjed ki az ügyvédi tevékenység tartalmára, valamint olyan kötelezettségek teljesítésére, amelyek ellenőrzése más hatóság hatáskörébe tartozik.

4.§. A kamara elnöksége hivatalból indítja meg a kamarai hatósági ellenőrzést.

5.§. A kamarai hatósági ellenőrzés formái:

a.) a tevékenység ellenőrzése elektronikus adatszolgáltatás alapján,

b.) a tevékenység ellenőrzése éves ellenőrzési terv alapján,

c.) bejelentés, panasz, megkeresés alapján végzett ellenőrzés,

d.) nem tervezett eseti ellenőrzés

6.§. A kamara elnöksége az ellenőrzési kötelezettsége teljesítése érdekében éves ellenőrzési tervet fogad el és tesz közzé az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint.

Az adott vizsgálatot az elnökség az ellenőrzési tervnek megfelelően külön határozattal rendeli el.

Az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzéseken kívül az elnökség szükség esetén előre nem tervezett, eseti ellenőrzést is tarthat.

7.§. Az ellenőrzés lefolytatására az elnökség a fegyelmi megbízottak közül jelöli ki a vizsgálatot végző személyeket. (továbbiakban: vizsgálóbiztos)

A vizsgálóbiztos az ellenőrzés során jogosult az ügyvédi titok körébe tartozó adat megismerésére. Az ellenőrzésben résztvevő kamarai tagok és alkalmazottak titoktartási kötelezettségére az ügyvédi titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

8.§. A kamara a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzés céljának eléréséhez szükséges mértékben kötelezheti az ellenőrzöttet adatszolgáltatásra, illetve léphet be az ellenőrzött irodájába, fiókirodájába, alirodájába, tekintheti meg az ellenőrzött iratait és nyilvántartásait, kérhet azokról másolatot.

9.§. A kamara az ügyvédi letétkezelés ellenőrzése céljából jogosult az ügyvéd letétkezelésre használt számláját vezető számlavezető nevét, letéti számla számát, egyenlegét, valamint a kamarai hatósági ellenőrzés kezdő napját megelőző tízévi forgalmát megismerni. A számlavezető ezen adatokat a megkeresés közlésétől számított három napon belül a kamara rendelkezésére bocsátja.

10.§. A kamara a hatósági ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti és ha jogszabály, kamrai szabályzat vagy végrehajtható kamarai határozat megsértését észleli, az Ütv. 188.§-ában foglaltak szerint jár el.

A tevékenység rendszeres ellenőrzése

11.§. A kamara elnöksége az Üttv. 186.§. (6) bekezdése alapján az ügyvédi tevékenységet gyakorlókat a Pmt. szerinti felügyeleti kockázatértékelésben meghatározott kockázati csoportokba sorolja.

A legmagasabb kockázatú csoportba tartozók esetén legalább évente, de legfeljebb félévente, a legalacsonyabb kockázatú csoportba tartozók esetén legalább ötévente ellenőrzési terv szerinti ellenőrzést kell folytatni.

12.§. A kamara az éves ellenőrzési tervben jelöli ki az 5.§. a.) pontja szerinti, az elektronikus adatszolgáltatás formájában ellenőrzés alá vont ügyvédeket. Az ellenőrzés adatbekérés útján történik. Az ellenőrzés érdekében az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ellenőrzés alá vont időszakra vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni a szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységéről. A kamara az adatszolgáltatás értékelése alapján rendelhet el helyszíni ellenőrzést.

  1. Az adatszolgáltatás keretében az alábbiakat kell bejelenteni:

a.) az ügyvéd, ügyvédi iroda neve, az ellenőrzéssel érintett időszak

b.) az ügy száma

c.) az ügy tárgya

d.) az ügy értéke

e.) központi nyilvántartásból történő adatlekérdezés ügyszáma

f.) történt-e 3.600.000.- Ft-ot meghaladó készpénzfizetés és annak összege

14.§. Amennyiben az ügyvéd a szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységet a tárgyi időszakban nem végzett, erre vonatkozóan nyilatkoznia kell.

15.§. A 13.-14. §. szerinti adatszolgáltatást a szabályzat melléklete szerinti űrlapon, elektronikus aláírással ellátva kell teljesíteni.

A kamarai hatósági ellenőrzés megindítása

16.§. Az elnökség a kamarai hatósági ellenőrzésre szolgáló vizsgálatot hivatalból indítja meg.

Erről a vizsgálat alá vont ügyvédet a határozat meghozatalától számított öt munkanapon belül értesíti.

Az ellenőrzött ügyvéd jogai és kötelezettségei az eljárás során

17.§. Az ellenőrzött ügyvéd köteles

a.) a vizsgálat lefolytatását elősegíteni,

b.) a kamara felhívásában foglaltaknak soron kívül eleget tenni,

c.) a vizsgálóbiztosnak szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni és az ügyre vonatkozó nyilvántartásába, dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

d.) a vizsgálóbiztos kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

e.) a helyszíni vizsgálat lefolytatását lehetővé tenni,

f.) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,

g.) a kamara határozataiban foglaltakat teljesíteni.

18.§. Az ellenőrzött ügyvéd megtagadhatja az ellenőrzéssel érintett adatnyilvántartó rendszerben szereplő olyan személyek adatainak, dokumentumainak bemutatását, átadását, akik a vizsgált tevékenységben nem érintettek és személyes adataik az ellenőrzés lefolytatásához nem szükségesek.

A vizsgálóbiztos eljárása

19.§. Vizsgálóbiztosként nem járhat el

a.) aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, ennek jogerős befejezéséig,

b.) az ellenőrzött ügyvéd, az ellenőrzött ügyvéd hozzátartozója (Pp.13.§. (2) bek.) vagy az ellenőrzött iroda tagja és az iroda tagjának hozzátartozója,

c.) akinek eljárás alá vonása szükségessé válhat,

d.) a kamara elnöke,

e.) aki az ellenőrzött ügyvéd ügyfelével ellenérdekű féllel megbízási jogviszonyban áll,

f.) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható.

20.§. A kizárási ok fennállását a vizsgálóbiztos az adott vizsgálatra kijelöléséről történt tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a területi kamara elnökségének bejelenteni.

Kizárási ok fennállását az eljárás alá vont ügyvéd is bejelentheti.

A 19.§. a.)-f.) pontjaiban fennálló ok esetén az elnökség másik vizsgálóbiztost jelöl ki.

Az a.)-e.) pontokban írt okok esetében az új vizsgálóbiztos kijelöléséig az ellenőrzés nem folytatható. Az f.) pontban írt ok esetében, illetőleg ha a kizárási okot az ellenőrzött ügyvéd jelenti be, a kizárás elbírálásáig az ellenőrzés folytatható.

21.§. Ha a kizárás folytán a kamara nem tud az ellenőrzésre vizsgálóbiztost jelölni, az ellenőrzést a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége által kijelölt területi kamara folytatja le.

22.§. A vizsgálóbiztos a helyszíni ellenőrzés során szakértőt vagy más segítőt vehet igénybe (továbbiakban: vizsgáló) A vizsgáló csak a kamara tagja lehet. A 19-20.§-ban foglaltakat a vizsgálóra is alkalmazni kell.

23.§. Az ellenőrzött ügyvédjogosult az ellenőrzés során nyilatkozatot tenni, illetőleg a vizsgálóbiztos eljárásnak eredményét megismerni.

24.§. A vizsgálóbiztos az ellenőrzés során

a.) szóban vagy írásban tájékoztatást kérhet az ügyvédtől, az ügyvéd és az ügyvédi iroda alkalmazottjától a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és annak végrehatására kiadott szabályzat szerinti kötelezettségek teljesítéséről (továbbiakban: tájékoztatáskérés),

b.) iratok és nyilvántartások bemutatására kötelezheti az ügyvédet,

c.) az ügyvéd irodájába, alirodájába, fiókirodájába, annak bármely helyiségébe beléphet, az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben keletkezett iratait, nyilvántartásait megtekintheti, azokról másolatot készíthet (továbbiakban: helyszíni vizsgálat)

25.§. A vizsgálóbiztos az iratokba, nyilvántartásokba, valamint az informatikai eszközökkel kezelt adatnyilvántartó rendszerek adatállományába akkor is betekinthet, ha államtitkot, szolgálati titkot vagy egyéb titkot tartalmaznak, azokról másolatot, kivonatot készíthet. Az iratokat, az adatnyilvántartó rendszerek állományait azonban – másolat készítése mellett – csak akkor veheti át, ha fegyelmi vagy büntető eljárás kezdeményezése indokolt és az irat vagy adat megváltozásáról, illetőleg megsemmisítésétől lehet tartani.

26.§. Ha felmutatott okmányok hitelességének vagy teljességének megállapítása, ileltőleg egyes vizsgálati megállapítások kiegészítése válik szükségessé, és ehhez

a.) jogszabály alapján e célra rendelkezésre álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban adatellenőrzést kell végezni,

b.) más ügyvédnél is ellenőrzést kell tartani,

a vizsgálóbiztos jogosult az összefüggő tényeket ott vizsgálni.

Ha más ügyvédnél történő ellenőrzés válik szükségessé (ellenőrzés kiterjesztése), a vizsgálóbiztos köteles erről a kamara elnökségét értesíteni, amely a kiterjesztett ellenőrzés elrendeléséről dönt.

Ha az ellenőrzés kiterjesztésével érintett ügyvéd más területi kamara tagja, az ellenőrzés foganatosítására az érintett területi kamarát kell megkeresni

27.§. A vizsgálóbiztos helyszíni ellenőrzés esetén köteles tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött ügyvédet (ügyvédi iroda vezetőjét) tájékoztatni.

28.§. A vizsgálóbiztos a vizsgálatot az elrendelésétől számított 60 napon belül köteles befejezni. Indokolt esetben ez a határidő egy alakalommal további 30 nappal meghosszabbítható.

29.§. A vizsgálóbiztos a vizsgálattal érintett, illetőleg általa felelősként megjelölt személlyel a megállapításait a 30.§-ban írt eljárást megelőzően írásban kell ismertesse és tőle magyarázatot kell kérjen. Az érintett személy az írásbeli magyarázatot 8 napon belül köteles megadni.

30.§. A vizsgálóbiztos az ellenőrzést „ellenőrzési megállapítások” dokumentum elkészítésével zárja, amelyet meg kell küldeni az ellenőrzött ügyvédnek és az ügyvédi iroda vezetőjének, aki arra 8 munkanapon belül írásban észrevételeket tehet. Ha az észrevételekben az ügyvéd jelzi, hogy az ellenőrzési megállapítások alapján a szükséges intézkedéseket elrendeli, azokról további 8 napon belül tájékoztatja a vizsgálóbiztost.

31.§. A vizsgálóbiztos a 29.§. szerinti írásbeli észrevétel – a 30. §. szerinti intézkedés elrendelése esetén az arról adott tájékoztatás – beérkezését, illetve az észrevételre vagy az intézkedésre biztosított határidő eredménytelen elteltét követő 8 munkanapon belül köteles az ellenőrzés iratait a kamra elnökségének zártan kezelve megküldeni.

32.§. A vizsgálóbiztos felelős az ellenőrzési feladatainak az ellenőrzési tervben foglaltak szerinti végrehajtásáért, továbbá azért, hogy az adott vizsgálat során minden lényeges tény helytálló megállapításra (feltárásra) és írásban adatszerűen meglapozva rögzítésre kerüljön.

Az elnökség eljárása

33.§. Az elnökség a hatósági ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti és az ellenőrzés befejezéséről határozattal dönt. A határozatot ez elnökség a vizsgálóbiztos ellenőrzési megállapításainak követő ülésén hozza meg.

34.§. Ha az ellenőrzés eredményeként az állapítható meg, hogy az ügyvéd teljesítette a Pmt-ben, az annak végrehajtására kiadott szabályzatban foglalt kötelezettségét, az elnökség a határozatban az ellenőrzést megszünteti.

35.§. Ha az ellenőrzés eredményeként az állapítható meg, hogy az ügyvéd megszegte a Pmt-ben, vagy az annak végrehajtására kiadott szabályzatban foglalt kötelezettségeit, az elnökség az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 188.§-ban írtak szerint jár el.

Jogorvoslat

36.§. A kamara elnökségének a vizsgálat elrendelése, a vizsgálóbiztos kijelölése tárgyában hozott határozata, valamint a vizsgálóbiztos intézkedései ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs.

Záró rendelkezések

37.§. A jelen szabályzatban írt közlések elsősorban elektronikus aláírással az ügyvéd hivatalos e-mail címére történnek. Amennyiben az ügyvéd az elektronikus közlést 3 munkanapon belül nem veszi át, a közlés történhet:

a.) postai úton,

b.) személyesen írásban vagy szóban,

c.) kézbesítési meghatalmazott vagy ügygondnok útján.

Postai úton történő kézbesítésre a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok irányadók.

38.§. A jelen szabályzat a Komárom-Esztergom Vármegyei Ügyvédi Kamara honlapján történő közzététel napján lép hatályba.

  1. sz. melléklet: adatszolgáltatási lap

Ügyvéd, ügyvédi iroda neve:

Ügyvéd KASZ száma:

Adatszolgáltatási időszak:

ADATSZOLGÁLTATÁS

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és magakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenységről

-----------------------------------------------------------------------

Ügyszám            Ügy tárgya            Ügyérték            Központi nyilvántartásból lekérdezés ügyszáma          3.600.000.- Ft feletti készpénzfizetés

-----------------------------------------------------------------------

Alulírott kijelentem, hogy az ellenőrzési időszakra vonatkozó fentiek szerinti adatszolgáltatás teljes, a Pmt. hatálya alá tartozó ügyvédi tevékenységem során ellátott valamennyi ügyet tartalmazza.

Kelt: ………………………………….. , ……………. év…………………………………..hó …………. nap.

………………………………………………….

aláírás
  1. sz. mellékletÜgyvéd, ügyvédi iroda neve:

Ügyvéd KASZ száma:

Adatszolgáltatási időszak:

ADATSZOLGÁLTATÁS

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és magakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenységről

---------------------------------------------------------------------------------------

Nyilatkozom, hogy a fenti időszakban a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartozó ügyvédi tevékenységet nem végeztem.

Kelt: ………………………………….. , ……………. év…………………………………..hó …………. nap.

………………………………………………….

aláírás