Komárom-Esztergom Megyei
Ügyvédi Kamara
2890 Tata, Agostyáni u. 13. | (34) 310-887 | kamara.ugyvedi@t-online.hu

Távazonosítás


KEM ÜGYVÉDI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

52/2018. számú határozata

a távazonosítás egyes kérdéseiről

A KEM Ügyvédi Kamara, mint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban:Pmt.) 5. §. (1) bek. d) pont da) alpontja szerinti felügyeletet ellátó szerv Pmt. 17. §.(5) bek. szerinti hatáskörében eljárva a következők szerint határoz:

1. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az előtte személyesen meg nem jelent természetes személy azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését –a fokozott ügyfélbiztonsági intézkedések alkalmazása mellett- elektronikus hírközlő eszköz (továbbiakban távazonosításra használt eszköz- útján is elvégezheti.

2. A távazonosításra használt eszközt az ügyvédi tevékenység szempontjából előzetesen auditáltnak kell tekinteni, ha

a) az a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerinti kölcsönösen elismert elektronikus azonosító eszköz, és az elektronikus azonosító eszköz használatával az ügyvédi tevékenység gyakorlója rendelkezésére áll a Pmt. által az ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok teljes köre, vagy

b) a távazonosításra használt eszköz forgalmazója, az eszközre épülő szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet, független harmadik személy vagy az ügyvédi tevékenység gyakorlója a távazonosításra használt eszköz képességeinek megvizsgálását követően nyilatkozott arról, hogy távazonosításra használt eszköz a jelen határozat 3. pontjában foglalt követelményeknek megfelel.

3. A távazonosításra használt eszköznek

  1. képesnek kell lennie a hang és kép egyidejű továbbítására, valamint a továbbított hang és kép egyidejű és megszakításmentes rögzítésére,

  2. az azonosított személy arcképét és a személy azonosításra alkalmas okmányon szereplő fényképet olyan felbontásban kell továbbítania, amely lehetővé teszi, hogy


ba) az okmány adattartalma és fontosabb biztonsági elemei az azonosító számára jól olvashatóak, illetve azonosíthatóak legyenek, és

bb) az azonosító meg tudjon győződni az okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzávetőlegeses korának egyezőségéről,

  1. biztosítania az ügyvédi titok védelmét, és

4) A távazonosítás során

a) az azonosított személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul,

b) az azonosított személynek az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell,

c) az azonosított személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell az azonosításhoz felhasznált okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának felmutatnia és az okmányt mozgatnia, hogy az azon található, fontosabb biztonsági elemek és rögzítendő adatok felismerhetőek legyenek,

d) az azonosított személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy a 3. pont bb) alpontja szerinti követelmények teljesülni tudjanak,

e) annak megszakadása esetén a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni.

5. A távazonosításról készített felvételt az azonosítás során rögzített adatok kezelésének jogszabályban meghatározott idejéig meg kell őrizni.

6. A 2-5. pontban foglaltakat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXSVIII. tv. 18. alcíme szerinti olyan azonosításra is megfelelően alkalmazni kell, amely nem esik a Pmt. hatálya alá.

T a t a , 2018. október 29.


Dr. Etter Ödön Dr.
elnök s.k.

Izsó Attila András
titkár s.k.